Emporia State University Newman Club, Kansas

Emporia State University Newman Club, Kansas

Emporia State University Newman Club, Kansas